Why the black border around the screen on Sprint & VZW Tour??

Printable View